Obvezatne upute broj 1 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik

Podijeli:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora Klasa: 013-05/14-01/01 Urbroj:2178/03-02-14-5 Brodski Stupnik, 29. travnja 2014.godine Na temelju članka 31. Odluke o izboru vijeća mjesnih odbora na …

Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora za područje općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“N.N.” 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 4. stavak 1. …