Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu

Podijeli:

Na temelju članak 108 i 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 06. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI
Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik
za 2013. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu sastoji se od:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

UKUPNI PRIHODI:

3.310.323,5713.840,04

3.324.163,61

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

UKUPNI RASHODI:

2.269.713,751.493.998,18

3.763.711,93

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -439.548,32

 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00
IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE 0,00

 

C. REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE

MANJAK PRIHODA -117.507,48

 

VIŠAK/MANJAK + REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -557.055,80 

Članak 2.

Za 2013. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 439.548,32 kune, a što zajedno s prenesenim manjkom iz 2012. godine u iznosu od 117.507,48 kuna čini manjak prihoda u iznosu od 557.055,80 kuna.

 

Članak 3.

OstvarenjeProračunaopćineBrodskiStupnikzarazdobljesiječanj-prosinac 2013. godinebiloje, kakoslijedi:

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 3.324.163,61 kuna što predstavlja 94,97% godišnjeg planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 3.763.711,93 kune što predstavlja 93,78% godišnjeg plana.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu iznosi 439.548,32 kune što predstavlja negativan financijski rezultat, odnosno manjak prihoda nad rashodima.

Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 117.507,48 kuna, što zajedno s manjkom prihoda tekuće godine čini ukupan manjak prihoda u iznosu od 557.055,80 kuna.

 

Članak 4.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2013.godine bilo je 117.127,54 kuna a na dan 31.12.2013.godine iznosi 6.397,00 kuna.

 

Članak 5.

Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 2013.godine iznose 599.086,82 kune a stanje nepodmirenih obveza 31.prosinca 2013.godine iznose 652.195,32 kune.

 

Članak 6.

Općina Brodski Stupnik unutar 2013.godine kratkoročno se zadužila i izvršila otplatu u istoj proračunskoj godini te nema stanja na bilanci na dan 31.12.2013.godine

 

Članak 7.

Općina Brodski Stupnik u 2013 godini nije koristila proračunsku zalihu.

 

Članak 8.

Općina Brodski Stupnik u 2013.godini nije davala jamstva.

 

Članak 8.

Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013.godinu.

 

Članak 9.

Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju Općeg i Posebnog dijela Proračuna općine Brodski Stupnikza 2013. godinu s usporednim podacima planirano i ostvareno objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 400-05/14-01/02
Urbroj:2178/03-02-14-3

Brodski Stupnik,   28. travnja 2014. godine

                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Medved