Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godinu na okoliš

Podijeli:

Temeljem članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.g. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 28/1/14), članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) te članka 42. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 8/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, objavljuje

INFORMACIJU
o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godinu na okoliš

Općina Brodski Stupnik provela je u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije, postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020.g. na okoliš.

U postupku ocjene je utvrđeno kako Strategija razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš ne može imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš koji može nastati provedbom Strategije.

Stoga je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine na okoliš (KLASA:023-01/15-01/29, URBROJ:2178/03-01-1673, od 26. travnja 2016.g.).