Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini

Podijeli:

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 15/15),  Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J  

za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama

i drugim organizacijama civilnog društva  koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini

 1. Općina Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge registrirane na području Općine i udruge registrirane izvan područja Općine koje svoje aktivnosti obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti i druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove i ostale neprofitne organizacije) koje su statutima programski usmjerene na rad u području sporta, kulture, manifestacije, praćenje i poticanje programa rada drugih službenih zajednica da se prijave na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: natječaj).
 2. Udruge i druge organizacije civilnog društva, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećim prioritetnim područjima:
 • Prioritetno područje 1 – podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju i promicanju kulture (njegovanje povijesne baštine, pjevanje, ples, izrada raznih rukotvorina i sl.).
 • Prioritetno područje 2 – podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju i promicanju sporta
 1. Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu prijaviti sljedeće aktivnosti:

Prioritetno područje 1

 • Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa, putovanja, gostovanja i sl.),
 • Nabava opreme za rad i sirovina za izradu rukotvorina.

Prioritetno područje 2

 • Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa i natjecanja, održavanje sportskih terena, troškovi vezani uz treninge, administrativno osoblje, materijalni izdaci i sl.),
 • Aktivnosti koje potiču i promiču sportske aktivnosti isključivo djece i mladeži (organizacija škole nogometa i sl.)
 • Nabava sportske opreme i rekvizita,
 • Korištenje sportskog objekta: a) Brodski Stupnik b) Stari Slatinik
 1. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 360.000,00 kuna.

4.1.Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 1. je 140.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinom udrugom u ovom prioritetnom području iznosi 1.000,00 kuna a najviši 30.000,00 kuna.

Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to  prostorije u vlasništvu Općine.

Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.

4.2. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 2. je  220.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinom udrugom u ovom prioritetnom području iznosi 1.000,00 kuna a najviši 90.000,00 kuna.

Predmet natječaja je i dodjela nefinancijske podrške u nekretninama, i to sportski objekti na nogometnom igralištu u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku.

Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u najviše četiri rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a ostale u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore.

 1. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine, a istječe 11. 02. 2019. godine.
 2. Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga i/ili druga organizacija civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, uz uvjet da:
 • ima registrirano sjedište na području Općine i/ili aktivnosti za koje se prijava podnosi obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i inozemnoj razini,
 • upisana je u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
 • programski je usmjerena na rad u području sporta, kulture, tehničke kulture te programe rada drugih službenih zajednica (ovisno za koje se prioritetno područje prijava podnosi) što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • ispunila je sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisivanja ugovora udruge i druge organizacije civilnog društva će morati priložiti dokaze da imaju podmirene sve obveze plaćanja poreznih obveza i  doprinosa.

 1. Kako se može ostvariti prednost u financiranju aktivnosti i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture te programe rada drugih službenih zajednica.
 1. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine (www.brodski-stupnik.hr).

Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

s naznakom: „Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture u 2019. godini“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacijama koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture te programe rada drugih službenih zajednica.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

 1. U slučaju kad korisnik financiranja nije vratio financijska sredstva Općini, zbog neispunjavanja obveza na osnovi dodjele financijskih sredstava iz prethodnih godina, Općina će donijeti odluku da se prijave koje na natječaj dolaze od tog prijavitelja ne uzimaju u obzir.

10. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo putem elektronske pošte na adresu: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr

Preuzimanje dokumentacije: