Javni poziv o upisu djece rane i predškolske dobi u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021. na području Općine Oriovac i općine Brodski Stupnik

Podijeli:

(Preneseno s www.dv-ivancica.hr) Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 18. Statuta i članka 7. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ donijelo je Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2020/2021. i objavljuje:

JAVNI POZIV
o upisu djece rane i predškolske dobi
u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020. / 2021. na području Općine Oriovac i općine Brodski Stupnik

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ primati će se od 1. lipnja 2020. godine do 14. lipnja 2020. godine. Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić se može poslati poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“, Luke Ilića bb, 35250 Oriovac i na e-mail adresu vrtića: vrtic.oriovacupisi@gmail.com ili predati u vrtiću Luke Ilića bb, Oriovac od 01.06.-14.06.2020. u vremenskom razdoblju od 7-8,30 h.Obrasce u vrtiću možete preuzeti i predati uz poštivanje svih mjera HZJZ vezano za COVID-19, na način da pozvonite na zvono, ne ulazite u vrtić i pričekate da odgojiteljica otvori vrata i preuzmete obrasce na ulazu ili popunjene obrasce predate u ustanovu.  Molimo vas da poštujete fizičke distance od najmanje 1,5 m kada čekate u redu za preuzimanje ili predaju obrasca. Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama dječjeg vrtića www.dv-ivancica.hr .
Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:

– Za program jaslica u matičnom objektu u općini Oriovac,  za djecu koja će do 31. kolovoza tekuće godine navršiti 12 mjeseci života.
– Za vrtićki program u matičnom objektu u općini Oriovac i u područnom objektu u općini Brodski Stupnik,  za djecu koja će do 31. kolovoza tekuće godine navršiti 3 godine života.

I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

OSNOVNI DOKUMENTI:
• zahtjev za upis
• rodni list djeteta (preslika)
• potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i kopija knjižice procijepljenosti
• potvrda o prebivalištu za dijete
• dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:
• potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica/dokaz o statusu poljoprivrednika
• potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta
• dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
• nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju
• za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
• rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida
• preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
• sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
• Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.
Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

II. PRAVO I PREDNOST ZA UPIS

U matični objekt Vrtića u mjestu Oriovac se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseci života u jaslični program.
U vrtićki program matičnog objekta u Oriovcu i područnog objekta u Brodskom Stupniku može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života pa sve do polaska u školu.
Djeca mlađa od 12 mjeseci primat će se u matični objekt Vrtića kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.
Dijete i roditelji (skrbnici/staratelji/udomitelji)  moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine Oriovac za upis u matični objekt Vrtića, odnosno Općine Brodski Stupnik za upis u područni objekat Vrtića.
Upis djeteta u Vrtić provodi se u pravilu prema adresi prebivališta djeteta.
Ukoliko ima slobodnih mjesta u matičnom vrtiću Oriovac i u podružnici u Brodskom Stupniku, a roditelj s područja općine Oriovac želi upisati u podružnicu u općini Brodski Stupnik i obratno – u tom slučaju plaćaju punu ekonomsku cijenu.
Roditelj koji nema prebivalište na području Općine Oriovac, odnosno Općine Brodski Stupnik, može upisati dijete u Vrtić ukoliko ima slobodnih mjesta i zadovoljene su sve potrebe djece s područja Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik te plaća punu ekonomsku cijenu programa.

III. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno čl. 10. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“.
Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića i na web stranici Vrtića www.dv-ivancica.hr Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana primitka rješenja.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podneseu u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.
Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.
Zbog zaštite osobnih podataka djece rezultati upisa biti će objavljeni dodijeljenim posebnim šifriranim brojevima koji anonimiziraju identitet djeteta (ime i prezime), koji su dostupni samo podnositeljima zahtjeva za upis u vrtić.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Anica Hemen

pdfZahtjev za upis djeteta u program predškole u 2020./21.

pdfZahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić

pdfIzjava o članovima kućanstva

pdfInicijalni upitnik