JAVNI POZIV za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

*P/5439366*

KLASA: 320-01/14-04/401

URBROJ: 370-02/02-14-5

Zagreb, 28. svibnja 2014.

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´ broj 39/13, u daljnjem tekstu Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu u zakup za ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik (KLASA: 320-01/14-04/401, URBROJ: 370-02/02-14-4, od 27. svibnja 2014.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje dana 28. svibnja 2014.

 

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik

 

Predmet javnog poziva

I.

(1) Javni poziv za dodjelu zakupa (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području Općine Oriovac u k.o. Radovanje i k.o. Oriovac i na području Općine Brodski Stupnik u k.o. Brodski Stupnik, a o kojem se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

(2) Površina ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke iznosi 1.270,8486 ha od čega je 846,3336 ha na području Općine Oriovac i 424,515 ha na području Općine Brodski Stupnik.

(3) Ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke u posjedu je trećih osoba temeljem Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 945-01/13-01/143; URBROJ: 370-13-6; od 11. srpnja 2013.), Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 945-01/13-01/132; URBROJ: 370-13-6; od 11. srpnja 2013. i Ugovora o koncesiji za korištenje voda u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama, KLASA: UP/I034-02/99-01/107; URBROJ: 527-1-2/46-99-0004; od 6. listopada 1999.

(4) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik.

 

Rok i pravo korištenja

II.

(1) Ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva daje se u zakup na rok od 50 godina.

(2) Sklapanjem Ugovora o zakupu ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva, pravna ili fizička osoba stječe pravo korištenja voda iz vodotoka Orljava u količini do najviše 10.000.000 m3/godišnje radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj i to za sve vrijeme trajanja zakupa.

 

Naknada za korištenje ribnjaka

III.

(1) Naknada za korištenje ribnjaka sastoji se od zakupnine za ribnjake i naknade za vodu.

(2) Početna visina godišnje zakupnine za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva iznosi 127.084,86 kuna.

(3) Zakupnina za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu revalorizirat će se sukladno odredbama članka 45. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(4) Visina godišnje naknade za vodu za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva iznosi60.000,00 kuna.

(5) Ako za vrijeme trajanja zakupa dođe do promjene propisa kojim se uređuje visina naknade za vodu, ista će se obračunavati prema tom propisu.

 IV.

(1) Naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.

(2) Naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu naknada za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske se plaća do kraja lipnja tekuće godine.

(3) Ako je zakupac u posjedu predmetnog ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, iznos naknade za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Posebni uvjeti

V.

(1) Zakupnik je dužan postupati u skladu s Vodopravnim uvjetima za korištenje voda za gospodarski uzgoj riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj na ribnjaku u vlasništvu Republike Hrvatske izdanih od Hrvatskih voda, KLASA: UP/I-325-01/14-07/0002918, URBROJ: 374-21-2-14-2, od 19. svibnja 2014.

(2) Ponuditelj može dok traje rok za dostavu ponuda ostvariti uvid u Vodopravne uvjete iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu najavu u Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

VI.

Dugogodišnji zakupnik dužan je svoju djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj uskladiti s posebnim propisima o zaštiti okoliša i prirode.

 VII.

Ako ostvarenje prava koje je predmet ovog Javnog poziva nije moguće bez poduzimanja određenih zahvata u prostoru za koje je prema posebnom propisu o prostornom uređenju i gradnji potrebna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog plana uređenja ili drugi odgovarajući akt kojim se dopušta provedba tih zahvata, zakupnik je dužan ishoditi navedene akte.

 

Sudionici javnog poziva

VIII.

(1) Sudionik ovog Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze po osnovi:

–          Korištenja poljoprivrednog zemljišta/ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta/ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske,

–          Naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda po već sklopljenim ugovorima.

(2) Sudionik ovog Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva zakupa za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova i to kako slijedi:

–          Gospodarski program, do 60 bodova,

–          Pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture i koja se bavi djelatnošću akvakulture sukladno posebnom propisu, 20 bodova,

–          Pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture, 15 bodova,

–          Visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.

(3) Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake (`Narodne novine´ broj 120/13).

 

Sadržaj i dostava ponude

IX.

(1) Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja sljedeće:

–          Gospodarski program korištenja ribnjaka u vlasništvu RH prema članku 29. stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13) i Uredbi o obrascima i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (`Narodne novine´, broj 66/13),

–          Odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u Gospodarskom programu sukladno Prilogu 2. ovog Javnog poziva,

–          Izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i da nema duga po osnovi naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda po već sklopljenim ugovorima te da se protiv njega ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sukladno Prilogu 3. ovog Javnog poziva. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

(2) Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog Javnog poziva nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr

 X.

(1) Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

(2) Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljište.mps.hr

(3) Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: `Javni poziv za dodjelu zakupa za ribnjak u vlasništvu RH na području Općine Oriovac i Općine Brodski Stupnik – ne otvarati´.

 XI.

Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u slučajevima ako:

–          je za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine zakupnine za korištenje ribnjaka,

–          je za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovog Javnog poziva ponuđen iznos zakupnine za korištenje ribnjaka koji prelazi dvostruki iznos od početnog iznosa zakupnine,

–          nije dostavljen Gospodarski program iz točke IX. ovog Javnog poziva,

–          nije priložena izjava iz točke IX. ovog Javnog poziva,

–          je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja,

–          ponuda nije potpisana od strane ponuditelja,

–          ponuda nije dostavljena u roku.

 

Najpovoljnija ponuda i Ugovor o zakupu

XII.

(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom pozivu donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjak sukladno članku 27. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i podnositelj najpovoljnije ponude sklapaju Ugovor o zakupu sukladno članku 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, broj 39/13).

(3) U slučaju da izabrani najpovoljniji ponuditelj bude druga osoba u odnosu na dosadašnjeg posjednika, zakupnik će biti uveden u posjed ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke nakon isteka Ugovora o koncesiji za korištenje voda u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama, KLASA: UP/I034-02/99-01/107, URBROJ: 527-1-2/46-99-0004; od 6. listopada 1999. koji je sklopljen na razdoblje od 15 godina, a što će biti uređeno Ugovorom o zakupu.

(4) Vodopravni uvjeti iz točke V. ovoga Javnog poziva sastavni su dio Ugovora o zakupu.

 XIII.

Agencija će Odluku o izboru najpovoljnije ponude po ovom Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu objaviti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.

 

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Prilozi:

Prilog 2
Prilog 3
RIBNJACI_TABLICA_28_05
UPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_RIBNJACI_GOSPODARSKI_PROGRAM_28_05