Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja Općine Brodski Stupnik u 2019. godini

Podijeli:

Na temelju članka 13. Odluke o dodjeli javnih priznanjima Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 16/18) i članka 48. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, objavljuje

J A V N I     P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja
Općine Brodski Stupnik u 2019. godini

I.

Javna priznanja Općine Brodski Stupnik dodjeljuju se radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Brodski Stupnik, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

II.

Javna priznanja Općine Brodski Stupnik koja će se dodjeljivati u 2019. su:

1. Grb Općine Brodski Stupnik
2. Plaketa Općine Brodski Stupnik
3. Zahvalnica Općine Brodski Stupnik

III.

Kriterij za dodjelu javnih priznanja:

– da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koje su dali doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti za unapređenje u gospodarstvu, znanosti, kulturi, zaštiti i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka,
– ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Općine Brodski Stupnik.

IV.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti :

– najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik,
– radna tijela Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Brodski Stupnik,
– općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika,
– pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Brodski Stupnik,
– najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Brodski Stupnik.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

V.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja sadrži:

– podatke o podnositelju prijedloga,
– podatke o kandidatu za dodjelu javnih priznanja,
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Brodski Stupnik,
– vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

VI.

Prijedlozi za dostavu javnih priznanja dostavljaju se Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Brodski Stupnik u pisanom obliku s obrazloženjem i moraju sadržavati:

1. za pojedince: životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
2. za pravne osobe: osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.
Na zahtjev Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Brodski Stupnik podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

VII.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 05. srpnja 2019. godine.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu: OPĆINA BRODSKI STUPNIK, KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK“ – NE OTVARAJ.
Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općinu Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 ili na broj telefona 035/427-137.

VIII.

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Brodski Stupnik izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.
Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na temelju izvještaja Komisije za dodjelu javnih priznanja donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik.

IX.

Javna priznanja Općine Brodski Stupnik bit će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik, prigodom obilježavanja Dana općine.

X.

Natječaj za dodjelu javnih priznanja objavljuje se na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Brodski Stupnik.

KLASA: 061-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-01-19-2
Brodski Stupnik, 13. lipanj 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK Goran Jelinić, ing., v.r.

Preuzmite obrasce: