Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Preuzmi datoteke:


Na temelju članka 93. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  broj  86/08 i 61/11), i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel  Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu, (KLASA:112-01/18-01/02, URBROJ:2178/03-01-18-1 od 15. 01. 2018. godine), Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik, objavljuje

J a v n i   p o z i v
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel  Općine Brodski Stupnik

1. U Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik  prima se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu jedan polaznik na radno mjesto: Administrativni djelatnik,
Uvjeti: SSS upravnog ili ekonomskog smjera,

2.  Dodatni uvjeti za navedeno mjesto: primaju se nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od  trideset dana te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

3. Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08. i 61./11. – u nastavku teksta:ZSN).

4. Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu s člankom 93. ZSN.

5. Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje (u nastavku teksta:Zavod).

6. Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a.

7. Prijavi je potrebno priložiti:

–       kratki životopis

–       presliku svjedodžbe (dokaz o stručnoj spremi)

–       preslika osobne iskaznice

–       preslika dokaza o radnom stažu (npr.potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje)

–       izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz

   članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja

   obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a

   (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti)

–       presliku uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi

   kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

8. Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaz o radnom stažu.

9. Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Općinski načelnik odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

10. Primanje polaznika na rad u Općinu Brodski Stupnik provodi se u okviru programa Zavoda „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina Brodski Stupnik bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

11. Prijave se podnose pisanim putem na adresu:Općina Brodski Stupnik Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik s naznakom:“za stručno osposobljavanje“, a mogu se dostaviti i na e-mail: općina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr  u roku od osam dana od objave na web. stranici Zavoda, Područnog ureda Slavonski Brod.

12. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

13. Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik.

KLASA:402-01/18-01/54

URBROJ:2178/03-01-18-2

Brodski Stupnik, 12. srpnja 2018.g.

                                                                                                   N A Č E L N I K

                                                                                                  Goran Jelinić, ing.