Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi- faza III“ u projektu „Nastavljamo ZAjedno“

Podijeli:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19, od 12.08.2022.godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 „Zaželi – program zapošljavanja žena„- faza III, kodni broj: UP.02.1.1.16.0392 udruga „STUP“ objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u programu zapošljavanja žena – „Zaželi- faza III“ u projektu „Nastavljamo ZAjedno“

Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Brodski Stupnik  da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u udruzi „STUP“ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Nastavljamo ZAjedno“ za radno mjesto DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 • Broj traženih radnica: 25
 • Mjesto rada: Područje Općine Brodski Stupnik
 • Radno vrijeme : puno radno vrijeme
 • Vrsta Ugovora: Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme
 • Trajanje radnog odnosa:  6 mjeseci

Ciljane skupine:

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama navedenih u ovom javnom pozivu;

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su  upisane u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na žene  od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu podnositelja prijave,
 2. vlastoručno potpisan životopis podnositelja prijave,
 3. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
 4. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno  je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva),
 5. presliku osobne iskaznice,
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave,
 7. odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj ciljnoj skupini ukoliko osoba pripada nekoj od navedenih skupina,
 8. vlastoručno potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Nastavljamo ZAjedno“. ( Obrazac izjave nalazi se na poveznici http://www.brodski-stupnik.hr/ ili se može osobno preuzeti u prostorijama Udruge).

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

 1. Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 2. Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 3. Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 4. Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 5. Tražitelji azila – odluka o azilu koju je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova
 6. Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 7. Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 8. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 9. Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 10. Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu  Udruga „STUP“, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, s naznakom „Za natječaj  DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – „Nastavljamo ZAjedno“ – ne otvaraj“ putem pošte (preporučeno).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/427-554.

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, na internet stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr te na facebook stranici Općine Brodski Stupnik i facebook stranici udruge „STUP“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog javnog poziva bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obavještene.  Obavijest o prijemu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

            Udruga“STUP“                                                                                                         

            Mario Martić


Preuzmite dokumente: