Mjesna samouprava

Podijeli:

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.,129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ broj 8/029, 3/13 i 2/18) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju inicijative za ukidanje mjesnih
odbora na području općine Brodski Stupnik

I.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća inicijativu načelnika za ukidanje mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik.

II.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijet će Odluku o izmjenama i dopunama Statuta općine Brodski Stupnik, odnosno novi Statut
sukladno točki I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA:023-01/18-01/29
URBROJ:2178/03-01-18-2
Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.