Naknada za troškove stanovanja

Podijeli:

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN18/22, 46/22) i Odlukom o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brodski Stupnik).

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznimno, ukoliko troškovi stanovanja iznose manje od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade tada se priznaju u iznosu stvarnih troškova stanovanja. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod rješenjem.

Detaljnije informacije o navedenom pravu stanovnici Općine Brodski Stupnik mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik ili na broj telefona 035/427-137.