Natječaj za radno mjesto direktora Locorum d.o.o. (Komunalno poduzeće općine Brodski Stupnik)

Podijeli:

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – LOCORUM D.O.O.

(Komunalno poduzeće Općine Brodski Stupnik)

Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

– viša ili visoka stručna sprema tehničkog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva
– nekažnjavanost
– aktivno poznavanje rada na računalu
– poznavanje engleskog jezika
– položen vozački ispit B-kategorije
– radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome,
– dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice),
– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– izjavu kandidata vlastoručno ovjerenu da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima (Izjava se može preuzeti na stranicama Poslodavca www.locorum.brodski-stupnik.hr)

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici www.locorum.brodski-stupnik.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: locorumd.o.o@gmail.com

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se razgovor o čemu će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.