Obavijest neprofitnim organizacijama: dostava izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Podijeli:

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno
knjigovodstvo. Ako neprofitna organizacija ostvaruje proračunska sredstva primjerice, od više različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu sastavlja poseban Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT dostavlja se Općini Brodski Stupnik u roku 60 dana od isteka poslovne godine. Uz izvještaj neprofitne organizacije su dužne dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

Obrazac je potrebno popuniti računalom a može se preuzeti ovdje:

Ili na http://www.mfin.hr/adminmax/docs/PROT-POT.xls