Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu 5. Izmjena i dopuna PPUOBS

Podijeli:

Temeljem članaka  96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i  98/19) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/18-01/02 URBROJ:2178/03-01-20-111 od 11.02.2020.2020.god.) objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 21/02, 20/07, 26/12, 01/15-usklađenje sa Zakonom i 14/15), u daljnjem tekstu: „Prijedlog plana“.

Prijedlog plana  za javnu raspravu,  izrađen je od strane Zavoda za prostornom uređenje Brodsko-posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.

  1. Javna rasprava će se održati u razdoblju
    Od 24.02.2020.god.  do 02.03. 2020. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana, biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik svakim radnim danom, od 7,00 do15,00 sati. Uvid je omogućen i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije: http://www.bpzzpu.hr/.

  1. Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 27.02.2020. god. (četvrtak) u 11:00 sati, u prostorijama Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.
  1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom ponovne javne rasprave, zaključno do 02.03. 2020. god.   i to na slijedeći način:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,

– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme  javnog izlaganja,

– upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

  1. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi sa dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2178/03-04-20-112
Brodski Stupnik, 12. veljače 2020.godine