Obavijest udrugama za dostavom izvješća o potrošnji proračunskih sredstava za 2018. godinu

Podijeli:

Sukladno članku 28. Pravilnika o  financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 15/2015) svi korisnici sredstava iz Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu dužni su na propisanim obrascima (Obrazac opisnog izvješća–A12 i Obrazac financijskog izvješće-A13) dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2019. godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena sredstva proračuna Općine.

Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio zapisi, fotografije i dr.).

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Ako neprofitna organizacija ostvaruje proračunska sredstva primjerice, od više različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu sastavlja poseban Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Uz izvještaj neprofitne organizacije su dužne dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

Obrasci se mogu preuzeti na stranici, te dostaviti na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik