Odluka o pokretanju postupka izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09), a u svezi s člankom 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («N.N.» 76/07 i 38/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donosi

O D L U K U o pokretanju postupka izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik

I.

U cilju stvaranja prostorno-planskih mogućnosti za proširenjem izgradnje Poslovne zone u Brodskom Stupniku, te usklađenja Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik sa Zakonom, pokreće se postupak izrade II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik.

II.

Zadužuje se Općinski načelnik i Upravni odjel za u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji pripremi Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik i dostavi Općinskom vijeću.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 350-01/10-01/9

Urbroj:2178/03-02-10-1

Brodski Stupnik, 29. rujna 2010. godine