Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora za područje općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“N.N.” 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Klasa: 026-01/14-01/1, Urbroj: 2178/03-02-14-1 od 14.03.2014.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je

Odluku o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
za područje općine Brodski Stupnik

I. Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik i to:

1. Mjesni odbor Brodski Stupnik,
2. Mjesni odbor Krajačići
3. Mjesni odbor Lovčić
4. Mjesni odbor Stari Slatinik,

II. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 08. lipanj 2014. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, a ista će se objaviti i na oglasnoj ploči Općine, na oglasnim pločama mjesnih odbora, te na web stranici Općine Brodski Stupnik.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 013-05/14-01/1
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travanj 2014. godine

Predsjednik Općinskog vijeće
Nikola Medved, s.r.