Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Podijeli:

Na  temelju odredbe članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 152/08 i 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Brodski Stupnik iz 2002. g. na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost (Klasa: 320-02/02-01/1017; Urbroj:525-2-02-2/DI od 9. rujna 2002.) i Statuta Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brodski Stupnik u katastarskoj općini Brodski Stupnik, Stari Slatinik i Odvorci:

K.O. Brodski Stupnik

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Brodski Stupnik, predviđeno za zakup:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
1. 2791 oranica 73 42 10 godine 410,42
Ukupno 73 42 410,42

K.O. Brodski Stupnik

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Brodski Stupnik, predviđeno za prodaju:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
2. 395 oranica 91 07 5 godine 509,08
3. 2667 oranica 5 66 91 5 godine 3.169,03
Ukupno 6 57 98 3.678,11

K.O. Stari Slatinik

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Brodski Stupnik, predviđeno za zakup:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
4. 1442/2 oranica 1 04 58 10 godine 584,60
Ukupno 1 04 58 584,60

K.O. Stari Slatinik

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Stari Slatinik, predviđeno za prodaja:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
5. 1486 oranica 57 90 5 godine 323,66
6. 1521/1 livada 19 21 5 godine 61,47
7. 1522 oranica 32 50 5 godina 181,68
8 1528 oranica 78 47 5 godina 438,65
9. 1531 oranica 21 73 5 godina 121,47
10. 1532 oranica 24 50 5 godina 136,96
11. 1916 livada 24 22 58 5 godina 7.752,26
Ukupno 26 56 89 9.016,15

K.O. Stari Slatinik

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Stari Slatinik, predviđeno za povrat:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
12. 1399 oranica 1 19 93 5 godine 670,41
Ukupno 1 19 93 670,41

K.O. Odvorci

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Odvorci, predviđeno za prodaja:

Rednibroj Broj k.č. Naziv kulture Površina Trajanje zakupa Početna cijena Napomena
Ha     a       m2
13. 5796 pašnjak 13 63 5 godine 27,26
14. 5798/8 oranica 57 87 5 godine 323,49
15. 5798/13 pašnjak 17 01 5 godina 34,02
16. 5800 pašnjak 4 78 5 godina 9,56
17. 5801 oranica 1 04 70 5 godina 585,27
18. 5802 pašnjak 27 69 5 godina 55,38
19. 5803 pašnjak 2 66 5 godina 5,32
20. 5804 pašnjak 2 84 5 godina 5,68
21. 5898 pašnjak 4 71 5 godina 9,42
22. 5903/2 livada 32 66 5 godina 104,51
23. 5904/2 livada 21 76 5 godina 69,63
24. 5906 livada 21 40 5 godina 68,48
25. 5910 livada 26 40 5 godina 84,48
Ukupno 3 38 11 1.382,50

II.

Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik.

III.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Posavska Hrvatska» i na oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči  sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

Pismene ponude se dostavljaju Općini Brodski Stupnik u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 29. rujna 2010. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik za k.o. Brodski Stupnik, Stari Slatinik i Odvorci.

Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost.

Javni natječaj provest će Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik.

Početnu cijeni u Natječaju utvrditi će Općina Brodski Stupnik temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake («Narodne novine» broj 40/09).

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Posavske Hrvatske», kao i na oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik. Pismene ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik u roku 15 dana računajući od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

  1. k.o. Brodski Stupnik,           površine   7 31 40ha
  2. k.o. Stari Slatinik                 površine 28 81 40ha
  3. k.o. Odvorci                         površine   3 38 11ha

Ukupna površina: 39 50 91ha

OPĆINSKO VIJEĆE

 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

 

Klasa: 320-02/10-01/23

 

Urbroj: 2178/03-01-10-6

 

Brodski Stupnik, 29. rujan 2010. g.