Odluke s 12. sjednice Općinskog vijeća

Podijeli:

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 12. sjednici održanoj dana 15. studenog 2010. godine donijelo je nekoliko odluka:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

na području općine Brodski Stupnik

I.

Javni naručitelj OPĆINA Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 35253 Brodski Stupnik, MB:2558343, OIB:92052545477, tel/fax:035/427-137, proveo je postupak za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Brodski Stupnik.

II.

Predmet koncesije: Obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Brodski Stupnik. 

III.

Poziv za prikupljanje ponuda objavljen je u «Narodnim novinama» broj 108/10 od 15. rujna 2010.godine.

IV.

Rok trajanja koncesije: 5 godina, a vrijeme počinje teći danom potpisivanja Ugovora o koncesiji.

V.

Naknada za koncesiju: godišnja naknade za koncesiju iznosi 1.150,00 kuna, a podmiruje se jednokratno za tekuću godinu koncesije do 30. prosinca tekuće godine.

VI.

Ukupno je zaprimljena jedna ponuda – OBITELJSKO GOSPODARSTVO BRKLJAČA, vl. Vid Brkljača, Zbjeg 97, MBO:92432263.

VII.

Budući da je ponuda OBITELJSKOG GOSPODARSTVA BRKLJAČA, vl. Vid Brkljača, Zbjeg 97, MBO:92432263 bila jedina ponuda, a ista odgovara uvjetima natječaja, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude navedenog ponuditelja, s iznosom godišnje koncesijske naknade od 1.150,00 kn (slovima: tisućustopedesetkuna).

VIII.

Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku 10 dana od dana konačnosti ove Odluke o odabiru.

Rok mirovanja se ne primjenjuje jer je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

XI.

Cijenu za pruženu uslugu korisnik koncesije naplaćuje od korisnika usluge po cijenama koje su navedene u cjeniku usluga, koji je sastavni dio ponude dostavljene na natječaj.

Cijene usluga prihvaćene su po ponudbenom cjeniku usluga, te ih koncesionar ne može mijenjati bez suglasnosti Općinskog vijeća.

XII.

Koncesionar je obvezan pridržavati se Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 20/04), odredbi Ugovora o koncesiji i pravila struke.

O D L U K U

o zamjeni člana Stožera zaštite i spašavanja

Općine Brodski Stupnik

I.

U Točki II. Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09) u Stožer zaštite i spašavanja Općine Brodski Stupnik ispred Područnog ureda za zaštitu i spašavanje umjesto Jadranke Ćorluke, imenuje se Željko Valešić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

O D L U K U

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) –

izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta lovačke kuće u Brodskom Stupniku

I.

Općinsko vijeće prihvaća investiciju (kapitalnog projekta) – izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta lovačke kuće u Brodskom Stupniku na k.č. broj 2449 k.o. Brodski Stupnik u skladu s dinamikom osiguranih sredstava.

II.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta lovačke kuće osigurat će se iz Proračuna općine, pomoći Županije i drugih izvora .

O D L U K U

o imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine Brodski Stupnik u

Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod

I.

Imenuje se načelnik Općine Brodski Stupnik Petar Lovinčić za ovlaštenog predstavnika Općine Brodski Stupnik u Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

Z A K L J U Č A K

o isplati sredstava za podmirivanje troškova za ogrjev u 2010. godine korisnicima

koji su ostvarili prava na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb

I.

Korisnicima koji su ostvarili pravo na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb isplatit će se sredstva za podmirivanje troškova za ogrjev u 2010. godini u skladu s točkom IV. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centra za socijalnu skrb i pomoć za podmirivanje troškova stanovanja korisnika koji se griju na drva u 2010. godini «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 2/10)).

II.

Sredstva iz točke I. osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske županije, a doznačit će se na žiro račun Općine Brodski Stupnik, koja će se prema priloženom spisku doznačiti krajnjim korisnicima.