Osnivanje Lokalne Akcijske Grupe

Podijeli:

Na temelju članak 30. Statuta Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donosi

O D L U K U o osnivanju Lokalne akcijske grupe za općine Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj i Oriovac

Članak 1.

Za područje općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj i Oriovac osniva se Lokalna akcijska grupa.

Svrha osnivanja LAG-a je:

• promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava,

• izrada strategije razvoja pojedinog područja,

• poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta,

• razvoj gospodarskih aktivnosti,

• osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju

ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,

• razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,

• iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,

• jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,

• pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU,

• briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području,

• djelovanje u skladu s LEADER načelima.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu daljnjih aktivnosti vezanih za osnivanjem LAG-a.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 023-01/10-01/43

Urbroj: 2178/03-02-10-7

Brodski Stupnik, 29. rujan 2010.g.