Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

Podijeli:

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11.,83/13. i 143/13), Internog akta o provedbi bagatelne nabave, Odluke o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti, Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom

 1. Opis premeta nabave

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom CPV oznaka:09310000-5 prema ukupnom broju potrošačkih obračunskih mjernih mjesta navedenima u Troškovniku

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00kuna (bez PDV-a)

 1. Količina predmeta nabave

Količina električne energije određena je Troškovnikom.

Naručitelj je odredio okvirnu količinu električne energije za jednu godinu, planiranu na bazi potrošnje električne energije u prethodnoj godini. Stvarno nabavljena količina električne energije na temelju sklopljenog ugovora ovisiti će o stvarnoj potrošnji i može biti veća ili manja od okvirne količine navedene u Troškovniku, te cijeni tarife tijekom trajanja ugovora, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

 1. Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije i vrsta električne energije određene su Troškovnikom.

Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/06), pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13) i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije.

Obračunsko razdoblje za koje će opskrbljivač obračunavati električnu energiju iznosi 30 +/- 3 dana.

Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka koje će utvrditi Operator distribucijskog sustava na obračunskim mjernim mjestima navedenim u Troškovniku sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/06) i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN 36/06).

Obračunski elementi na temelju kojih se radi obračun opskrbe električnom energijom su:

1) Preuzeta radna energija izražena u kWh koja se određuje mjerenjem.

Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobu dana i dijele se na:

– Više dnevne tarifne stavke (VT)

– Niže dnevne tarifne stavke (NT)

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 07.00 do 21.00 sat u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu od 08.00 do 22.00 sata u razdoblju ljetnog računanja vremena. Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.

2) Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora sukladno Uredbi o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013).

 1. Troškovnik

Troškovnik za isporuku električne energije nalazi se u prilogu poziva za dostavu ponude.

Ponuditelji sukladno Troškovniku iskazuju jedinične cijene i cijenu ponude. Svi troškovi i eventualni popusti uračunavaju se u cijenu ponude (cijena ponude je cijena isporuke bez PDV-a)

 1. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj izražava cijenu u kunama. Cijena ponude piše se brojkama i slovima.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude.

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

Promjenljivost cijene

Ponuditelj ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko nakon sklapanja ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici.

Ponuditelj je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata sukladno ovom stavku jednom godišnje i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako promijenjena cijena obračunskih elemenata primjenjivati počev za električnu energiju isporučenu u siječnju odnosne kalendarske godine pa do iduće promjene cijena.

Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljeno sa brojem 100.

U slučaju promjene cijene prema, Ponuditelj ce o tome obavijestiti Naručitelja do kraja siječnja kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata.

 1. Rok i mjesto isporuke

Ugovor o isporuci električne energije sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci. Traži se kontinuirana neprekidna opskrba tijekom cijelog razdoblja važenja ugovora.

Početak isporuke električne energije je po potpisu ugovora o javnoj nabavi, a završetak isporuke je s danom isteka ugovorenog razdoblja od 12 mjeseci.

Rok pružanja usluge je 12 mjeseci, a isporuka električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio sa operatorom distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj nabavi.

 1. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

 1. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

 1. Razlozi za isključenje ponude

Ako Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Kao dokaz, Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja ovog Poziva za dostavu ponuda.

 1. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u

tu svrhu dostaviti:

 • Izvod o upisu u poslovni, sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
 • Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odgovarajuću izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana slanja objave ovog Poziva za dostavu ponude

 • dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, sukladno članku 16., stavku 2. Zakona o energiji (N.N. br. 120/12).
 1. Sadržaj i način izrade ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, ona se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje

listova. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog trgovačkog društva ili obrta ponuditelja s označenim rednim brojem stranica.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim se završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Svi dokumenti u ponudi mogu se dostaviti u preslici, a u slučaju odabira od najpovoljnijeg Ponuditelja, Naručitelj može zahtijevati izvornike dokumenata.

 1. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

 1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 2. Troškovnik (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
 3. Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti iz Točke 9. i 10.)
 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Obračun izvršenih usluga temeljem sklopljenog ugovora obavljat će se putem izdanih računa na temelju jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika i stvarno izvršenih količina.

Rok plaćanje je 30 dana od dana izdavanja računa.

Plaćanja po predujmu nema.

 1. Rok i način i mjesto dostave ponuda

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane te ovjerene od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik s naznakom predmeta nabave: Ponuda za nadmetanje u postupku bagatelne nabave za „Opskrbu električne energije“ s naznakom „NE OTVARAJ“

Otvaranje ponuda: nije javno

Rok za dostavu ponude: najkasnije do 13. listopada 2014. do 12,00 sati.

Način i mjesto dostave ponude: poštom, osobno na adresu naručitelja

 1. Razlozi za poništenje postupka nabave.

Naručitelj može u bilo koje vrijeme poništiti postupak nabave, u cjelini ili djelomično, bez iznošenja razloga.

 1. Ostalo

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Petar Lovinčić, Mob. 098 98 29 888

Dragica Lončar, Tel. 035 427-137

E-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr

www.brodski-stupnik.hr

Obavijesti o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od najviše 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj poziv za nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama Općine Brodski Stupnik.

ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA

N A Č E L N I K

Petar Lovinčić


Prilozi:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK_2014