Poziv za bagatelnu nabavu

Podijeli:

KLASA: 612-04/08-01/03
URBROJ: 2178/03-01-14-130
Brodski Stupnik, 11. kolovoz 2014.g.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 Naručitelj Općina Brodski Stupnik upućuje Poziv na dostavu ponuda za

PREDMET NABAVE : Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama)

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave veće od 70.000,00 kuna, a jednake ili manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (radovi) (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku

Procijenjena vrijednost nabave: 492.967,20 kuna (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

Rok izvršenja: Izvođenje radova obavljat će do 01.11.2014.g.

Rok trajanja ugovora: 01. 11. 2014.g.,

Početak radova 3 dana po potpisu ugovora

Mjesto izvršenja: Brodski Stupnik – Zgrada „Stare škole“

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi te popusti ponuditelja. Cijena ponude iskazuje se u kunama.

Cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena s PDV-om

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena,

Dokazi sposobnosti:

2.1.Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti      kojima dokazuje sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi)

  1. Izjava o nekažnjavanju – Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta – u prilogu. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda;
  2. Odgovarajući izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. Izvod ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda;
  3. Važeće Rješenje Ministarstva kulture RH (certifikat) za dopuštenje izvođenja građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru;
  4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga s osnova plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko ili zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda;
  5. Popis istih ili sličnih ugovora o izvedenim radovima vezanim uz predmet, s iznosom i datumom pružene isporuke te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja, uz priloženu potvrdu izdanu i potpisanu od strane druge ugovorne strane iz tih ugovora;
  6. Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje obveza iz Ugovora o javnoj nabavi – u prilogu;

2.2. Način određivanja cijene ponude i valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude.

Cijena je nepromjenjiva.

Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

2.3. Sadržaj i način izrade ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, ona se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje

listova. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog trgovačkog društva ili obrta ponuditelja s označenim rednim brojem stranica.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim se završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Svi dokumenti u ponudi mogu se dostaviti u preslici, a u slučaju odabira od najpovoljnijeg Ponuditelja, Naručitelj može zahtijevati izvornike dokumenata.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja):

2. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

3. Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti iz Točke 2.1.)

4. ROK, NAČIN I MJESTO DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane te ovjerene od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponude se dostavljaju na adresu:

OPĆINA BRODSKI STUPNIK, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik Ponuda – Rekonstrukcija zgrade „Stare škole“ u poslovno-javnu građevinu (biblioteka s čitaonicom i igraonicom i pratećim prostorijama)“NE OTVARAJ”.

Rok za dostavu ponude: najkasnije do 20. kolovoz 2014. do 12,00 sati.

Način i mjesto dostave ponude: poštom, osobno na adresu naručitelja

Otvaranje ponuda: nije javno

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Petar Lovinčić, Mob. 098 98 29 888, Dragica Lončar, Tel. 035 427-137

E-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr

www.brodski-stupnik.hr

Obavijesti o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od najviše 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj poziv za nadmetanje bit će objavljen na internetskim stranicama Općine Brodski Stupnik.

Prilozi:
PONUDBENI LIST
TROŠKOVNIK
IZJAVE

                                                        ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
N A Č E L N I K
Petar Lovinčić