Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Brodski Stupnik javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Brodski Stupnik na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)35 427 137

putem faksa na broj: +385 (0)35 427 137

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

poštom na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

osobno na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama

Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Službenik za informiranje:

Ivana Poje, mag. iur., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Zamjenik Službenika za informiranje: Reza Marceković, administrativni tajnik

Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Tel.: +385 (0)35 427 137
Fax: +385 (0)35 427 137

E-mail službenika za informiranje: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Brodski Stupnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Brodski Stupnik izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19),

Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

PROPISI EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,

Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,

Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,

Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,

Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka

INTERNI AKTI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

Zahtjev za pristup informacijama,

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Podijeli: