Prihvaćena Vindonova ponuda za kupnju zemljišta u “Poslovnoj zoni”

Podijeli:

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09), Natječaja za prikupljanje ponuda od 25. srpnja 2008., Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 14/07 ) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Brodski Stupnik tvrtki «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Bjeliš bb

I.

U skladu s raspisanim Natječajem objavljen u «Posavskoj Hrvatskoj» od 25. srpnja 2008.g. i prijedlogom Radne skupine za poticanje ulaganja i zapošljavanja o prihvaćanju Investicijskog programa, Općinsko vijeće i Načelnik općine Brodski Stupnik prihvaćaju prodaju dijela zemljišta u Poslovnoj zoni označeno kao k.č. broj 1915/3 Livada Jelas u površini od cca 57 136m2 k.o. Stari Slatinik ponuditelju tvrtke «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Bjeliš bb, po cijeni od 10,00 kuna/m2.

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje predugovora o prodaji zemljišta ponuditelju «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Bjeliš bb kojim će se regulirati svi imovinsko pravni odnosi.

Parcelacija predmetnog zemljišta ide na teret kupca.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 940-01/10-01/14

Urbroj:2178/03-02-10-6

Brodski Stupnik, 29. rujan 2010.g.