Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu

Podijeli:

Općina Brodski Stupnik je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Slavonski Brod pokrenula aktivnosti na provedbi programa zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu.

Programom je obuhvaćeno 6 osoba u trajanju od 4 mjeseca.

Sredstva za plaće osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu osigurava Općina.

Zapošljavanje u programu javnih radova pod nazivom „UREDIMO OPĆINU BRODSKI STUPNIK“ aktivna je mjera kojoj je cilj, društveno korisnim radom, povećati zaposlenost dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.

Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe, bez obzira na dob, razinu obrazovanja i prethodno radno iskustvo, uz uvjet da su najmanje 36 mjeseci, odnosno 24 mjeseca u evidenciji nezaposlenih osoba.

Program koji će se provoditi na području Općine Brodski Stupnik, obuhvaća radove na uređenju i održavanju javnih površina i prostora Općine:

1. Radovi na održavanju čistoće, zelenih površina i hortikulture

 • poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: ručno sakupljanje otpadaka međuprostora ulica i trgova, ručno skupljanje otpadaka s parkovnih površina i parkovnih staza, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontenjera za odvojeno prikupljanje sirovina, ručno čišćenje općinskih ulica,
 • radovi na održavanju zelenih površina: propuštanje oborinskih voda sa zasijecanjem i profiliranjem jaraka u zelenoj površini prema slivnicima za vrijeme kišnih perioda uz istovremeno čišćenje slivnih rešetki i rigola, čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada sa razgrtanjem krtičnjaka, čišćenje putova od korova, utovar u vozilo,
 • radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka, košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pljevljenje ukrasnog grmlja od korova, pljevljenje kamenjara i zelenih sagova, čišćenje trajnica od otcvalih cvjetova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, škarpiranje rubnih dijelova kamenjara, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar,
 • radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pomoć kod iskopa panjeva,
 • radovi na čišćenju autobusnih ugibališta, čišćenje autobusnih nadstrešnica,
 • radovi na čišćenju divljih deponija,
 • održavanje manjih vodotoka i komunalne infrastrukture,
 • ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja i uklanjanje barijera unutar pojasa ceste,
 • uključivanje u sve radove na uređenju i čišćenju prostorija općine i Društvenih domova,
 • košnja ambrozije i raslinja na zapuštenim livadama uz glavne prometnice,
 • održavanje dvorišta, odnosno okoliša stambenog objekta starijih i nemoćnih domaćinstava u naseljima Općine Brodski Stupnik u vidu košnje trave.

2. Radovi na održavanju cesta

 • poslovi obuhvaćaju: planiranje terena, ručni iskop, ručno skidanje bankina, ručni popravak oštećenih bankina s utovarom viška materijala,
 • radovi šljunčanja, zatrpavanja udarnih rupa, proširivanje putova i sl.,
 • sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja,
 • radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih jaraka, ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
 • ostali poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta: betoniranje, čišćenje prometne signalizacije, ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja i uklanjanje barijera unutar pojasa ceste, pomoć kod rada stroja i obavlja druge poslove koji su potrebni za odvijanje procesa rada,

3. Radovi na održavanju groblja

 • uređenje prostora oko groblja
 • održavanje objekata mrtvačnice