Općina provela natječaj i potpisala ugovore o dodjeli sredstava udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na području općine Brodski Stupnik

Podijeli:

Općinski načelnik donio je konačnu Odluku o visini dodijeljenih financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacije civilnog društva  iz proračuna općine Brodski Stupnik za 2016. godinu koja je objavljena na Internetskim stanicama te potpisao 20 ugovora za četiri prioritetna područja: kultura, sport, manifestacije i vjerske zajednice.

Dana 1. listopada 2014. godine na snagu je stupio Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14).

Vlada Republike Hrvatske je u ožujku 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) koja je na snagu stupila 17. ožujka 2015. godine.

Uredba sadrži odredbe o subjektima koji ju primjenjuju, o tome što se smatra javnim izvorima financiranja, zatim odredbe o djelatnostima za koje se odobravaju financijska sredstva, osnovne standarde financiranja kao i uvjete koje udruge moraju ispunjavati.

Odredbom članka 6. Uredbe je propisano kako se financiranje programa i projekata provodi putem javnog natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih aktivnosti, projekata i/ili programa čime se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja, dok je člankom 9. stavkom 2. propisana natječajna dokumentacija za provedbu javnog natječaja.

U tu svrhu Općina Brodski Stupnik je u suradnji s LAG-om Posavina, izradila Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik.

Iz Pravilnika su vidljive vrste aktivnosti koje će se financirati, prihvatljive organizacije koje se mogu prijaviti, kriteriji za procjenu kao i ostali elementi postupka dodjele financijskih sredstava.

Isti je upućen svim udrugama da se o istom očituju u roku od 30 dana s posebnom pozornosti na članak 21. Pravilnika u kojem su propisani kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili programa.

Obzirom da se udruge nisu očitovale glede mogućih izmjena i dopuna, Pravilnik je od strane Općinskog vijeća usvojen i objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ broj 15/15)  .

Sukladno Pravilniku donesen je Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, gdje je utvrđeno područje i naziv djelovanja (oznaka aktivnosti u proračunu), planirano vrijeme objave natječaja, ukupna vrijednost natječaja,  okvirni broj planiranih aktivnosti/  projekata ili programa.

Natječaj je raspisan i na Internetskim stranicama objavljen s rokom trajanja do 16.03.2016.g.

Sukladno Pravilniku osnovano je tročlano Povjerenstvo koje je na temelju provedenog postupka zaprimanja, pregleda, vrednovanja i stručnog ocjenjivanja dostavljene dokumentacije po Javnom natječaju, utvrdilo prijedlog dodjele sredstava i isto uputilo Općinskom načelniku  na daljnje postupanje.

Općinski načelnik donio je konačnu Odluku o visini dodijeljenih financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama i drugim organizacije civilnog društva  iz proračuna općine Brodski Stupnik za 2016. godinu koja je objavljena na Internetskim stanicama te potpisao 20 ugovora za četiri prioritetna područja: kultura, sport, manifestacije i vjerske zajednice.